Investiční akce
Rok 1995 Proběhla plynofikace obce Náklo. Hodnota díla
7 500 000 Kč.
Rok 1996 Proběhla plynofikace obce Náklo - Mezice. Hodnota díla
2 500 000 Kč.
Rok 1997 Oprava obecního domu v Náklo Mezice a vybudování bytové jednotky. Hodnota díla
520 000 Kč.
Rok 1998 Výstavba malometrážních bytů pro občany postižené povodní z roku 1997. Hodnota díla
4 500 000 Kč.
Rok 1999 Dokončení rekonstrukce obecního domu - radnice. Hodnota díla
6 000 000 Kč.

Započata výstavba čističky odpadních vod. Předpokládaná cena díla
18 000 000 Kč.

Vybudování informačního centra pro občany. Hodnota díla
420 000 Kč.

Rok 2000 Plynofikace Lhoty nad Moravou. Hodnota díla
2 000 000 Kč.
Výhled do budoucna
Do konce roku 2003 dokončení výstavby čističky odpadních vod a kanalizace v obci Náklo, Příkazy, Náklo - Mezice a uvedení do zkušebního provozu. Předpokládaná hodnota celkového díla je 52 914 000 Kč. Cílem je dokončit tlakovou kanalizaci do všech nemovitostí v obci. Dále se předpokládá zpracování projektu kanalizace části Lhta nad Moravou.
V následujících letech je obec připravena řešit opravu místních komunikací, které utrpěly díky zavádění inženýrských sítí (plyn, vodovod, telefonní linky, kanalizace). Obec rovněž hodlá pokračovat v probíhající výsadbě zeleně na veřejných prostranstvích, což povede k celkovému zvelebení a zatraktivnění tváře obce.