OBEC NÁKLO

Výroční zpráva dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zák. č. 106/1999 Sb., vydává Obec Náklo výroční zprávu o poskytování informací v roce 2002 Obecním úřadem v Nákle

f) počet podaných žádostí o informace...................0
g) počet podaných odvolání proti rozhodnutí...........O
h) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 - ve věci podání informací nebyl žádný případ řešen soudně
i) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
 - v roce 2002 neproběhlo žádné sankční řízení
j) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
 - informace podle ustanovení § 5 zákona jsou zveřejňovány na stránkách http://naklo.olomouc.com